Status prawny


Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 );
  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862);
  • Statutu Muzeum Regionalnego (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 marca 2012 r.);
  • Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku (Zarządzenie nr 14/2015 Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku z 28 sierpnia 2015r.);
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875);
  • Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawy o finansach publicznych ((Dz.U. 2016 poz. 1870);
  • Innych regulaminów i zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora.

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Radomska (Księga rejestrowa nr 3 z dnia 30.04.1993r.), posiada osobowość prawną.

Siedziba Muzeum mieści się w Radomsku, ul. Narutowicza nr 1.

Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności obszar Miasta Radomsko i Powiatu Radomszczańskiego oraz zagranica.

Organizatorem Muzeum jest Miasto Radomsko.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Prezydent Miasta Radomsko.

Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Ludwin , w dniu:  23‑03‑2019 14:29:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Ludwin
email: muzeum@muzeum.radomsko.pl
, w dniu:  23‑03‑2019 14:29:29
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2019 14:55:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie