Deklaracja zgodnosci


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.muzeum.radomsko.pl.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-27

Ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności dokonano w dniu: 2024-03-25

Zapewniona została dostępność cyfrowa przez spełnienie poniższych wymagań:

Zasada

Wytyczne

Kryterium sukcesu

Poziom

1 – Postrzegalność

1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 – Treść nietekstowa

A

1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

A

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

A

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

A

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

AA

1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

1.3.1 – Informacje i relacje

A

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

A

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

A

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

AA

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

AA

1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

1.4.1 – Użycie koloru

A

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

A

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

AA

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

AA

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

AA

1.4.10 – Zawijanie tekstu

AA

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

AA

1.4.12 – Odstępy w tekście

AA

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

AA

2 – Funkcjonalność

2.1 – Dostępność z klawiatury

2.1.1 – Klawiatura

A

2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę

A

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

A

2.2 – Wystarczająca ilość czasu

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

A

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

A

2.3 – Ataki padaczki – Migotanie

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu

A

2.4 – Możliwość nawigacji

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

A

2.4.2 – Tytuły stron

A

2.4.3 – Kolejność fokusu

A

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

A

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

AA

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

AA

2.4.7 – Widoczny fokus

AA

2.5 – Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 – Gesty punktowe

A

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

A

2.5.3 – Etykieta w nazwie

A

2.5.4 – Aktywowanie ruchem

A

3 – Zrozumiałość

3.1 – Możliwość odczytania

3.1.1 – Język strony

A

3.1.2 – Język części

AA

3.2 – Przewidywalność

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

A

3.2.2 – Podczas wprowadzania danych

A

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

AA

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

AA

3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 – Identyfikacja błędu

A

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

A

3.3.3 – Sugestie korekty błędów

AA

3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)

AA

4 – Kompatybilność

4.1 – Kompatybilność

4.1.1 – Parsowanie

A

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

A

4.1.3 – Komunikaty o stanie

AA

W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) zwanej u Nas w skrócie Elektroniczną Skrzynką Podawczą ESP, lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość (kontakt opcjonalnie dostępny na BIP „Dla słabosłyszących” na górnym pasku menu BIP).

METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono w dniu: 2024-03-25.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Borek, adres poczty elektronicznej dyrektor@muzeum.radomsko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 44 683 56 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Dane adresowe siedziby Muzeum Regionalnego w Radomsku dostępne są na stronie głównej serwisu.

PROCEDURA SKARGOWO-WNIOSKOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://bip.brpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku znajduje się przy ulicy Narutowicza 1.

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

  • główne wejście do Muzeum od strony Placu 3 Maja/ul. Narutowicza,
  • wejście do Galerii Muzeum od strony ul. Narutowicza.

Przed budynkiem od strony Klasztoru przy parkingu i bramie wjazdowej do Muzeum znajduje się jedno prawidłowo oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Od miejsca parkingowego do drzwi wejściowych prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Główne wejście do Muzeum od strony Placu 3 Maja/ul. Narutowicza poprzedzają 2 schodki, stopnie posiadają noski, krawędzie schodów zostały wyróżnione kolorystycznie (żółte, kontrastowe pasy). Brak podjazdu dla wózków przy głównym wejściu. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe umożliwiają wjechanie wózkiem. Skrzydło główne (wąskie) otwierane jest za pomocą klamki, a drugie skrzydło otwierane na żądanie, przy pomocy pracownika Muzeum. Po lewej stronie drzwi na wysokości 1,5 m umieszczony jest dzwonek przywołujący pracownika. Drzwi główne posiadają 2,5 cm próg od zewnątrz. Informacja/kasa znajduje się po lewej stronie od wejścia, a osoba obsługująca jest widoczna spoza lady.

Wejście do Galerii Muzeum posiada barierę architektoniczną w postaci 2,5 cm progu; po prawej stronie drzwi wejściowych na wysokości 1,2 m umieszczony jest dzwonek. Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe umożliwiają wjechanie wózkiem. Skrzydło otwierane jest za pomocą klamki. Na przeszkleniach drzwi umieszczono żółte, kontrastowe pasy. Na wprost wejścia do Galerii Muzeum znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Sale wystawiennicze mieszczą się na I piętrze na, które prowadzą schody oraz winda dostępna z zewnątrz. Stopnie schodów posiadają wystające noski, krawędzie schodów zostały wyróżnione kolorystycznie (żółte, kontrastowe pasy). W celu użycia windy należy nacisnąć przycisk przyzywający obsługę Muzeum Regionalnego w Radomsku, znajdujący się przy bramie, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca parkingowego dla osoby z niepełnosprawnościami (domofon z dwoma przyciskami – jeden dla Muzeum Regionalnego, – drugi dla Urzędu Stanu Cywilnego. Przyciski zostały oznakowane w alfabecie Braille’a). Na piętrze, naprzeciwko windy znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku Muzeum Regionalnego w Radomsku może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Korytarze w budynku nie posiadają progów.

Żaden z pracowników Muzeum Regionalnego w Radomsku nie posługuje się językiem migowym. Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego on-line.

APLIKACJE MOBILNE: nie dotyczy

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  30‑03‑2020 09:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑03‑2024 08:00:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie