Status prawny


Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

 

  • Ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 917).
  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1983 z póź.zm ).
  • ustawy z dnia 23 lipca 20003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2067 z póź.zm)
  • ustawy z dnia o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869. )
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506. );
  • Statutu Muzeum Regionalnego w Radomsku stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia i nadania statutu Muzeum Regionalnemu im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.
  • Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku (Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku z 22 sierpnia 2019r.);

Siedziba Muzeum mieści się w Radomsku przy ul. Narutowicza 1

Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności obszar Miasta Radomsko i Powiatu Radomszczańskiego oraz zagranica.

Organizatorem Muzeum jest Miasto Radomsko.

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Radomska, prowadzonego przez Organizatora, pod pozycją 3 i posiada osobowość prawną.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Prezydent Miasta Radomsko.

Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Ludwin , w dniu:  23‑03‑2019 14:29:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Ludwin
email: muzeum@muzeum.radomsko.pl
, w dniu:  23‑03‑2019 14:29:29
Data ostatniej aktualizacji:
18‑10‑2019 09:49:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie