Statut Muzeum


Załącznik
do Uchwały Nr XXIII/165/12
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 21 marca 2012 r.

Statut
Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o muzeach";
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);
5) postanowień niniejszego Statutu.

§ 2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności obszar miasta Radomsko i Powiatu Radomszczańskiego oraz zagranica.

§ 3. Siedzibą Muzeum jest Radomsko.

§ 4. 1. Organizatorem Muzeum jest miasto Radomsko, zwane dalej "Organizatorem".
2. Organizator zapewnia środki finansowe potrzebne do utrzymania, prowadzenia działalności i do rozwoju Muzeum.

§ 5. 1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 6. Muzeum używa pieczęci podłużnej z nazwą Muzeum w pełnym brzmieniu: "Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 1, Regon: 001074673, NIP: 772-15-33-782".

Rozdział 2
Zakres działania Muzeum

§ 7. Przedmiotem działalności Muzeum jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej oraz estetycznej, a także umożliwienie kontaktu ze zbiorami.

§ 8. 1. Muzeum w szczególności:

1) gromadzi zabytki w zakresie: archeologii, numizmatyki, historii, sztuki, rzemiosła artystycznego, etnografii i techniki;
2) inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opisuje zgromadzone zbiory;
3) przechowuje zgromadzone zabytki w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynuje je w sposób dostępny dla badań naukowych;
4) zabezpiecza i konserwuje zbiory oraz w miarę możliwości zabezpiecza stanowiska archeologiczne oraz inne nieruchome obiekty kultury materialnej oraz przyrody;
5) organizuje wystawy stałe i czasowe;
6) organizuje i prowadzi badania, ekspedycje naukowe oraz prace wykopaliskowe;
7) prowadzi działalność edukacyjną;
8) udostępniania zbiory dla celów naukowych i edukacyjnych;
9) zapewnia właściwe warunki zwiedzania i korzystania ze zbiorów;
10) prowadzi działalność wydawniczą w tym opracowuje i publikuje: katalogi, przewodniki, wyniki badań i wykopalisk, wydawnictwa popularnonaukowe w zakresie swej działalności;
11) prowadzi bibliotekę muzealną w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Muzeum oraz udostępnia jej zbiory;
12) organizuje lub współorganizuje uroczystości o charakterze państwowym, miejskim i kulturalnym.

2. Realizując swoje zadania Muzeum może współpracować z muzeami w kraju i za granicą, organami administracji samorządowej i rządowej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty, mediami, jednostkami organizacyjnymi, osobami prawnymi i osobami fizycznymi.

§ 9. Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów:

1) archiwalia, dokumenty piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne dotyczące miasta Radomsko oraz Powiatu Radomszczańskiego;
2) pamiątki historyczne w tym: militaria, sztandary, mundury, ordery, medale, odznaki, pieczęcie;
3) przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne, działalność najwybitniejszych obywateli miasta Radomsko oraz instytucji miejskich;
4) wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne obiekty etnograficzne;
5) dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej;
6) zabytki związane z dziedzictwem archeologicznym Powiatu Radomszczańskiego.

Rozdział 3
Nadzór, organizacja i zarządzanie Muzeum

§ 10. 1. Nadzór ogólny nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Nadzór bezpośredni nad Muzeum sprawuje Prezydent Miasta Radomsko.

§ 11. 1. Muzeum kieruje Dyrektor, który zarządza i reprezentuje Muzeum na zewnątrz.
2. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Radomsko na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.

§ 12. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do zakresu obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) kierownictwo w sprawach działalności merytorycznej, administracyjnej i finansowej;
2) efektywne gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum;
3) przedstawienie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań, wniosków inwestycyjnych i remontowych;
4) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej Muzeum;
5) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
6) kształtowanie programu działalności;
7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;
8) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;
9) dokonywanie w imieniu Muzeum czynności z zakresu prawa pracy.

§ 13. Dyrektor upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków do wysokości określonej w planie rzeczowo-finansowym Muzeum.

§ 14. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres zadań działów i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 15. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której 9 członków powołuje i odwołuje Organizator.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią Regulamin.
4. Kadencja członków Rady Muzeum trwa cztery lata.

§ 16. 1. Dyrektor może tworzyć, z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej połowy zatrudnionych w nim muzealników, kolegia doradcze, zwane dalej "Kolegiami" o charakterze stałym lub dla realizacji konkretnego zadania.
2. Powołując Kolegia Dyrektor określa zakres ich działania.
3. W skład Kolegiów wchodzą osoby powołane przez Dyrektora spośród pracowników Muzeum lub spoza ich grona.
4. Kolegia formułują opinie w kwestiach znajdujących się w zakresie ich działania.
5. Kolegia podejmują uchwały zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków.
6. Członkowie Kolegiów wybierają ze swojego grona przewodniczącego.
7. Obsługę kancelaryjno-bieżącą Kolegiów zapewnia Muzeum.

Rozdział 4
Majątek i finanse Muzeum

§ 17. 1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Majątek Muzeum wykorzystywany jest dla celów wynikających z zakresu jego działania.

§ 18. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

§ 19. Działalność Muzeum jest finansowana z budżetu Organizatora, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych, przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej, przychodów z najmu składników majątkowych oraz z innych źródeł.

§ 20. W celu finansowania zadań statutowych Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą zbieżną z działalnością Muzeum.

§ 21. 1. Muzeum, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządza roczne sprawozdanie finansowe ze swojej działalności.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1. zatwierdza Prezydent Miasta Radomsko.

§ 22. 1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 23. Zmiany w Statucie, dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 24. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Organizator w trybie i na zasadach.

Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Ludwin , w dniu:  23‑03‑2019 15:58:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Ludwin
email: muzeum@muzeum.radomsko.pl
, w dniu:  23‑03‑2019 15:58:23
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2019 16:01:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie